Tonwondu Hijundi

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Seixu Ismail diyani abangandi tonwondu be nu ganqawa hijana nda geli batiyenwa ado jiku sire

an warayen nwa o hamini