Tonwonde ti allah ya 03

Tonwonde ti allah ya 03

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Xirise sehe ati allah bane yani tunkanwa a ganqawa ti batiyenwa ada dalilu nko kubenu ga allah senondini baka naqasiye suwa

an warayen nwa o hamini