Anna salami tana xili kamoxo - 5

Anna salami tana xili kamoxo - 5

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

XERISE nda abangandi nant silamaqu wure gani kebeya ado ando xiriyemme ngaqawa sehene moxobe ada foko silamqu siroyendi

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini