Nya marinde ti fisirunwa ado kabande baka fi burunwa

qaranwu dana : Abdoulaye BA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixi Pr. Abdoulaye BA EpisodeNya marinde ti fisirunwa ado kabande baka fi burunwa ado asartinu

an warayen nwa o hamini