Sume kitu ado anahanu 2

Sume kitu ado anahanu 2

qaranwu dana : ali jangna

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

XERISE Al seixi ali jangnasehe sumen kitun kamma ado nahanu bega adi ama kutte toxo 2

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini