Sume kitu ado anahanu 2

Sume kitu ado anahanu 2

qaranwu dana : ali jangna

sagande: Muhammad Kaba

safe fonu tuwaqunwa:

maxankuto

XERISE Al seixi ali jangnasehe sumen kitun kamma ado nahanu bega adi ama kutte toxo 2

an warayen nwa o hamini