Salen sigira xotoye ado jama sale

Salen sigira xotoye ado jama sale

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

safe fonu tuwaqunwa:

maxankuto

SHEIKH TIMERA wa Salen sigira xotoye ado jama sale

an warayen nwa o hamini