Hacare surat duha ado sharh ado tiin

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacareduha+sharh+tiin ayah 1-4

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini