Hacare surat al-mutafifiin ado al-insihixaq

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacareal-mutafifiin +al-inshixaq

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini