Hacare surat annaba ado annazi

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacareannaba ayah 39-40+annazi aat ayah 1-5

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini