Hacare surat almulk

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacarealmulk ayah 1-16

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini