Hacare surat ghaafir - 4

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacare ghaafir ayah 78-83

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini