Hacare surat ghaafir - 3

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacare ghaafir ayah 58-78

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini