Hacare surat ghaafir - 2

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacare ghaafir ayah 41-58

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini