Hacare surat ghaafir - 1

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacare ghaafir ayah 1-15

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini