எழுத்தாளர் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

1. பழங்காலத்தில் பெண்கள் நிலை.
2. மத்திய கால பெண்களின் அவல நிலை;
3. உலகில் இன்றைய பெண்ணுரிமையும், இஸ்லாம் என்றென்றும் கூறிக் கொண்டிருக்கும் பெண்ணுரிமையும்

feedback