பெண்கள் கல்வியின் முக்கியத்துவம்

விபரங்கள்

மன்ஹஜ் அல் இஸ்லாம் கருத்துக் களம் – தாருல் இமாம் அப்துல் அஸீஸ் பின் பாஸ் பெண்களுக்கான அரபுக் கல்லூரி அதிபர் அஷ் ஷெய்க் அஸ்கர் அவர்களுடன் கருத்து பரிமாறல்

feedback