அல் குர்ஆன் பார்வையில் பெண்ணுரிமை

விபரங்கள்

1. பெண்கள் மிகவும் கேடுகெட்ட பிறவிகள்
2. ஆதமின் பீழ்ச்சிக்கு காரணம் ஒரு பெண்.
3. பிள்ளை பெறும் வேனை பெண்ணுக்குரிய தண்டனை.
பெண்ணுக்கும் பாம்புக்கும் நிரந்தர பகை பிறந்தது

Download
رأيك يهمنا