பைபிலில் பெண்களின் மாதவிடாய்

எழுத்தாளர் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

1. ஒரு பெண் மாதவிடாயின் காரணமாக் தீட்டுக்குரியவரார்.
2. அக்காலத்தில் அவள் எதையும் தொடக்கூடாது.
3. தீட்டு நீங்கியதை அவள் பாதிரியிடம் அறிவிக்கவேண்டும்.
4. பாதிரி அதனை பகிரங்கப் படுத்த புறாக்களை அறுப்பார்.

Download
رأيك يهمنا