வியாபாரமும் அதன் ஒழுங்குமுறைகளும்

விபரங்கள்

1. வட்டியைத் தவிர்த்தல்.
2. மோசடியை தவிர்த்தல்
3. அளவு நிறுவை சரியாக மேற் கொள்ளல்.
4. பொய்ச் சத்தியம் செய்யாது இருத்தல்
5. பதுக்கல் கூடாது.

Download

அறிவியல் வகைகள்:

رأيك يهمنا