இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பாகப்பிரிவினை

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பாகப்பிரிவினை

விரிவுரையாளர்கள் : ஷெய்க் மசீர் அப்பஸி

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

இஸ்லாத்தின் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்துக்கும் தேவையான சட்டங்கள் உண்டு. மனிதர் விட்டுச் செல்வத்தில் ஆண் பெண் இரு பாலாருக்கும் பங்குண்டு. அவை எவ்வாறு பிரிக்கப்பட வேண்டும் என குர்ஆன் தெளிவாக கூறுகிறது. இப்படிப்பட்ட சட்டங்கள் எந்த மதத்திலும் இல்லை. இந்த சட்டங்களை மீறும் மக்களுக்கு நரகம் சொந்தமாகிறது என்று குஆன் எச்சரிக்கிறது

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: