இஸ்லாத்தின் பார்வையில் முஃஜிஸத்துக்களும் கராமத்துக்களும்

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் முஃஜிஸத்துக்களும் கராமத்துக்களும்

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

முஃஜிஸத்துக்களும் கராமத்துக்களும் என்பதன் விளக்கம், அது பற்றிய இஸ்லாத்தின் நிலைப்பாடு, அதில் மக்களின் நம்பிக்கைகள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப