இஸ்லாத்தின் பார்வையில் உதவி தேடுதல்

விரிவுரையாளர்கள் : அஷ் ஷெய்க் டாக்டர் ரயிஸுதீன்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

அல்லாஹ்விடம் மாத்திரம் உதவி தேடவேண்டும், அதனை எப்படி செய்ய வேண்டும் என இஸ்லாம் காட்டும் முறை

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப