இஸ்லாத்தின் பார்வையில் உதவி தேடுதல்

விபரங்கள்

அல்லாஹ்விடம் மாத்திரம் உதவி தேடவேண்டும், அதனை எப்படி செய்ய வேண்டும் என இஸ்லாம் காட்டும் முறை

feedback