அல்குர்ஆன் தோற்றுவித்த சமுதாயம்

எழுத்தாளர் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

அறிவியல் வகைகள்:

விபரங்கள்

குர்ஆனை முறையாக ஓதுவதில்லை, படிப்பதில்லை,
விளங்குவதில்லை, பின் பற்றுவதில்லை என்றால்
என்ன மாற்றம் வந்துவிடப் போகிறது?

رأيك يهمنا