விசுவாசிகளின் அன்னையர்

விபரங்கள்

விசுவாசிகளின் அன்னையர் பற்றிய சிறப்புக்கள் மற்றும் அவர்கள் பற்றிய இறைவசனங்களும் நபிமொழிகளும் .

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

விபரமான விளக்கம்

  tpRthrpfspd; md;idah;

  fyhepjp

  mkPd; gpd; mg;jpy;yh`; m\;\fhtP

  jkpopy;

  vk;. m`;kj; (mg;gh]p)

  kPs;guprPyid

  vk;. N[. vk;. up];kp (mg;gh]p> M. A)

  ntspaPL

  ug;th miog;G epiyak;

  upahj; - ]T+jp mNugpah

  أمهات المؤمنين

  رضى الله عنهن

  إعداد :

  الدكتور / أمين بن عبد الله الشقاوي

  ترجمة

  أحمد بن محمد

  مراجعة

  محمد رزمي محمد جنيد

  الناشر

  المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة

  الرياض

  المملكة العربية السعودية

  بسم الله الرحمن الرحيم

  tpRthrpfspd; md;idah;

  Gfoidj;Jk; my;yh`;Tf;Nf. rhe;jpAk; rkhjhdKk; mtdJ J}ju; (]y;) mth;fs; kPJk;> mth;fs; FLk;gj;jhh;> Njhoh;fs; midth; kPJk; cz;lhtjhf. cz;ikahd tzf;fj;jpw;Fj; jFjpahdtd; my;yh`; kl;LNk vd;Wk;> K`k;kj; (]y;) mth;fs; mtdpd; mbahUk; J}jUkhthh; vd;Wk; ehd; rhl;rp gfh;fpd;Nwd;.

  egp (]y;) mth;fspd; kidtpauhd tpRthrpfspd; md;idaiu Nerpg;gJk;> mth;fs;jhd; kWikapYk; egpath;fspd; kidtpah; vd;W tpRthrpg;gJk; m`;Y];]{d;dh ty;[khmj;jpdupd; mbg;gilf; nfhs;iffSs; xd;whFk;. nfsutk;> kfpik> kjpg;G> kupahij midj;jpYk; egpath;fspd; kidtpah; vkf;F md;idauhf tpsq;Ffpd;wdh;. mJ mth;fSf;Fupa jdpr;rpwg;ghFk;. ,iwtd; gpd;tUkhW $Wfpd;whd; :

  ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﭼ الأحزاب: ٦

  nghUs; : ',e;j egp K/kpd;fSf;F mtHfSila capHfistpl Nkyhdtuhf ,Uf;fpd;whH. ,d;Dk;> mtUila kidtpaH mtHfSila jha;khHfshf ,Uf;fpd;wdH". (my; m`;]hg; : 06).

  N\`{y; ,];yhk; ,g;Dijkpah (u`;) mth;fs; $Wfpd;whh;fs; : 'egp (]y;) mth;fspd; kuzj;jpw;Fg; gpd; mth;fis kWkzk; nra;af; $lhnjd;gjpYk;> mth;fis fz;zpag;gLj;j Ntz;Lnkd;gjpYk; midj;J K];ypk;fSk; xNu fUj;ijNa nfhz;Ls;sdh;. fz;zpaj;jpYk;> jpUkzk; nra;tJ jilnad;gjpYk;jhd; mth;fs; md;idah;fNs jtpu ,uj;j ghrj;jpyy;y vd;gijAk; Gupe;J nfhs;s Ntz;Lk;"([1]).

  mth;fSf;F rhh;ghfg; NgRtJ> mth;fSf;nfjpuhf Kd;itf;fg;gLk; tje;jpfSf;F kWg;Gf; nfhLg;gJ> mth;fs; iwtd; $Wfpd;whd; :

  ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ غافر: ٧ - ٨

  nghUs; : mu;i\ Rke;J nfhz;bUg;gtHfSk;> mijr; rw;wpAs;stHfSk; jq;fs; ,iwtdpd; Gfiof; nfhz;L mtidj; j];gP`{ nra;J nfhz;L ,Uf;fpwhHfs;;. mtd; Nky; Qhdj;jhYk;> vy;yhg; nghUl;fisAk; #oe;J ,Uf;fpwha;! vdNt> ghtkPl;rp Nfhhp> cd; topiag; gpd;gw;WgtHfSf;F> eP kd;dpg;gspg;ghahf. ,d;Dk; mtHfis euf NtjidapypUe;Jk; fhj;jUs;thahf!. 'vq;fs; ,iwtNd! eP mtHfSf;F thf;fspj;jpUf;Fk;> epiyahd RtHf;fj;jpy;> mtHfisAk;> mtHfs; %jhijaHfspYk;> mtHfs; kidtpaHfspYk;> mtHfs; re;jjpahHfspYk; ed;ik nra;NjhiuAk; gpuNtrpf;fr; nra;thahf. epr;rakhf eP jhd; (ahtiuAk;) kpifj;jtd;; Qhdk; kpf;ftd;". (K/kpd; : 7>8).

  Rtdk; nrd;w gpd;dUk; fztd; - kidtp vd;w cwTKiw ,Ug;gjhf ,t;trdk; cWjpg;gLj;Jfpd;wJ. ,jd; %yk; ,t;Tyfpy; fztd; - kidtpahf ,Ue;J ,UtUk; Rtdk; Eioe;jhy; kWikapYk; mNj jk;gjpapdh; fztd; - kidtpahfNt ,Ug;ghh;fs; vd;gJ njspthfpd;wJ([2]).

  NkYk; egp (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs; : 'xU ngz; (kWikapy;) jd;Dld; ,Wjpahf tho;e;j fztDf;Fr; cupj;jhths;"([3]).

  md;id M,\h (uyp) mth;fs; mwptpf;Fk; kw;WnkhU egpnkhopapy; 'vd;dplk; ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs;> ',uz;L Kiw cd;id ehd; fdtpy; fz;Ls;Nsd;. xU thdtH cd;idg; gl;Lj; Jzpnahd;wpy; vLj;Jr; nry;fpwhH. mg;NghJ mtH> ',tH cq;fs; (tUq;fhy) kidtp" vd;W $wpdhH. clNd ehd; me;jg; gl;Lj; Jzpia tpyf;fpg; ghHj;Njd;. mjpy; ,Ue;jJ ePjhd;. mg;NghJ ehd; (vd; kdj;jpw;Fs;) ',f;fdT my;yh`;tpd; jug;gpypUe;J te;jjhapd;> ,jid my;yh`; edthf;Fthd;" vd;W nrhy;ypf;nfhz;Nld;"([4]). mNj egpnkhopapd; jPu;kpjP (3880) mwptpg;gpy; : ',th;fs;jhd;

  ck;k`hJy; K/kpdPd;fspd; (tpRthrpfspd; md;idah;) rpwg;Gf;fs; :

  1. ,khk; ,g;D f]Pu; (u`;) mth;fs; $Wfpd;whh;fs; : 'egpAila kidtpah;> my;yh`;tpd; mu;\{f;F kpf neUf;fkhd> Rtdj;jpd; mjpAau; gjtpapy;> midj;Jg; gilg;gpdq;fSf;Fk; Nkyhy; egpAld; ,Ug;ghh;fs;"([5]).

  2. ,iwtd; egpAila kidtpah;f;F> cyf Mlk;gu tho;ifia tpUk;GNthh; egpia tpl;Ltpl;L> mt;thwhd tho;if fpilf;ff; $ba NtW fztiuj; njupT nra;Aq;fs;> my;yJ egpath;fSila vspikahd tho;ifiag; nghWj;Jf; nfhz;L mth;fSlNdNa thOq;fs;. mt;thW tho;e;jhy; my;yh`;tplj;jpy; kfj;jhd $ypAs;sJ. ,uz;by; xd;iwj; njupT nra;Ak;gb VTkhW egpath;fisg; gzpj;jhd;. mth;fs; my;yh`;itAk;> mtdJ J}jiuAk;> kWikiaAk; njupT nra;jhh;fs;. mjdhy; my;yh`; mth;fSf;F lk;ngWfpd;wJ :

  ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ الأحزاب: ٢٨ - ٢٩

  nghUs; : 'egpNa! ck;Kila kidtpfsplk;;> 'ePq;fs; ,t;Tyf tho;f;ifiaAk;> ,jd; myq;fhuj;ijAk; ehLtPHfshdhy;> thUq;fs;! ehd; cq;fSf;F tho;f;iff;F chpaijf; nfhLj;J mofpa Kiwapy; cq;fis tpLjiy nra;fpNwd;. Mdhy;> ePq;fs; my;yh`;itAk;> mtd; J}jiuAk;> kWikapd; tPl;ilAk; tpUk;GtPHfshdhy;> mg;nghOJ cq;fspy; ed;ikahsHfSf;fhf my;yh`; kfj;jhd ew;$yp epr;rakhf jahh; nra;jpUf;fpwhd;" vd;Wk; $WtPuhf!". (my; m`;]hg; : 28>29).

  3. mth;fSf;F ,ul;bg;G ed;ikfs; toq;fg;gLk;. my;yh`; gpd;tUkhW $Wfpd;whd; :

  ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ الأحزاب: ٣١

  nghUs; : 'md;wpAk; cq;fspy; vtH my;yh`;Tf;Fk; mtDila J}jUf;Fk; topgl;L> ew;fhupak; nra;fpwhNuh> mtUf;F ehk; ew;$ypia ,UKiw toq;FNthk;; ,d;Dk; mtUf;F fz;zpakhd czitAk; jahh; nra;jpUf;fpNwhk;". (my; m`;]hg; : 31). egpath;fspd; kidtpah; my;yh`;Tf;Fk; mtdJ J}jUf;Fk; topg;gl;L> ey;yuq;fs; nra;J> mjd; %yk; ,ul;bg;G ed;ikfisg; ngw;Wf; nfhz;ldh;. ]kf;/\uP vd;w my;Fu;Md; tpupTiuahsh; gpd;tUkhW $wpAs;shh; : 'egpath;fSila kidtpaUf;fpUf;Fk; rpwg;igg; Nghd;W NtW ve;jg; ngz;fSf;Fk; fpilahJ. mth;fSf;F my;yh`;tplk; ,Uf;Fk; mUl;nfhilfisg; Nghd;W NtW ahUf;Fk; fpilahJ. nraw;ghLfSf;F Vw;w tpjj;jpNyNa $ypfSk; mikAk;. mth;fSila ed;ikfs; ,ul;bg;ghf;fg;glf; fhuzk; vd;dntdpy;> ew;Fzk;> mofpa FLk;g tho;if> NghJnkd;w kdg;ghq;F> ,iwar;rk;> tzf;fj;jpd;ghy; jkJ ftdj;ij nrYj;jy; Nghd;wtw;wpd; %yk; egpath;fspd; nghUj;jj;ij mk;kidtpah; Njbf;nfhz;ljdhNyNa ,t;thW ,ﷻ‬ klq;F $ypfs; toq;fg;gLfpd;wd"([6]).

  4. my;yh`; gpd;tUkhW jdJ jpUkiwapy; $Wfpd;whd; :

  ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ الأحزاب: ٣٢

  nghUs; : 'egpapd; kidtpfNs! ePq;fs; ngz;fspy; kw;wg; ngz;fisg; Nghyy;y> ePq;fs; ,iwar;rj;NjhL ,Uf;f tpUk;gpdhy;> (me;epaUld; elj;Jk;) Ngr;rpy; espdk; fhl;lhjPHfs;. Vnddpy; vtd; cs;sj;jpy; Neha; (jtwhd Nehf;fk;) ,Uf;fpd;wNjh> m(j;jifa)td; Mir nfhs;thd;;. ,d;Dk; ePq;fs; ey;y Ngr;Nr NgRq;fs;". (my; m`;]hg; : 32). ,khk; ,g;D f]Pu; (u`;) $Wfpd;whh;fs; : ',it my;yh`; egpAila kidtpah;f;F filgpbf;FkhW Vtpa rpy xOf;fq;fshFk;. ,jpy; Vida ngz;fSk; mlq;Fth;. mth;fisg; ghh;j;J my;yh`;> mth;fs; mtd; Vtpa gpufhuk; ,iwar;rj;Jld; ,Ue;jhy; NtW ve;jg; ngz;fSk; ,th;fSf;F epfuhfNth> ,th;fSila gjtpia mile;J nfhs;sNth KbahJ vd;W $Wfpd;whd;"([7]).

  5. my;yh`; ,g;ngz;fis egp (]y;) mth;fSf;nfd;Nw Njh;e;njLj;Js;shd;. md;dyhUf;Fg; gpwF VidNahh; ,th;fis kWkzk; nra;tij Kw;whfj; jil nra;Js;shd;. mjid ,iwtd; gpd;tUkhW $Wfpd;whd; :

  ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ الأحزاب: ٥٣

  nghUs; : 'my;yh`;tpd; J}jiu Nehtpid nra;tJ cq;fSf;F jFkhdjy;y> md;wpAk; mtUila kidtpfis mtUf;Fg; gpd;dH ePq;fs; kzg;gJ xUNghJk; $lhJ> epr;rakhf ,J my;yh`;tplj;jpy; kpfg;ngUk; (ght) fhhpakhFk;. (my; m`;]hg; : 53).

  6. ,iwtDila nra;jpfs; (t`P) ,th;fspd; tPl;bNyNa ,wq;Ffpd;wd. ,iwtd; $Wfpd;whd; :

  ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ الأحزاب: ٣٣

  nghUs; : '(egpapd; kidtpfNs!) ePq;fs; cq;fs; tPLfspNyNa jq;fpapUq;fs;;. Kd;dH mQ;Qhd fhyj;jpy; (ngz;fs;) jpupe;J nfhz;bUe;jijg; Nghy; ePq;fs; jpupahjPHfs;;. njhOifia Kiwg;gb cWjpAld; filg;gpbj;J njhOq;fs;;. ]fhj;Jk; nfhLj;J thUq;fs;. my;yh`;Tf;Fk;> mtDila J}jUf;Fk; fPo;gbAq;fs;;. (egpapd;) tPl;ilAilatHfNs! cq;fis tpl;Lk; mRj;jq;fis ePf;fp> cq;fis Kw;wpYk; ghpRj;jkhf;fp tplNt my;yh`; ehLfpwhd;". (my; m`;]hg; : 33).

  ,khk; ,g;D f]Pu; (u`;) mth;fs; $wpdhh;fs; : '(egpapd;) tPl;ilAilatHfNs! cq;fis tpl;Lk; mRj;jq;fis ePf;fp> cq;fis Kw;wpYk; ghpRj;jkhf;fptplNt my;yh`; ehLfpwhd;" vd;w trdj;jpy; egpAila kidtpaUk; cl;gLthh;fs; vd;gjpy; my;Fu;Mid MuhAk; ahUk; Iag;glkhl;lhh;fs;. Vnddpy; Nkw;fz;l trdj; njhlh;fs; mth;fisg;gw;wpNa Ngrpf; nfhz;bUf;fpd;wd. mjdhy;jhd; ,t;trdq;fisj; njhlh;e;J gpd;tUkhW $wg;gl;Ls;sJ :

  ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ الأحزاب: ٣٤

  nghUs; : 'NkYk; cq;fSila tPLfspy; Xjg;gLfpd;wdNt my;yh`;tpd; trdq;fs; (mtw;iwAk;) Qhd tp\aq;fisAk; (`pf;kj;) epidtpy; itj;Jf; nfhs;Sq;fs;". (my;m`;]hg; : 34). mjhtJ cq;fSila tPLfspNy ,iwj;J}jUf;F my;yh`; mUspa Ntjk; kw;Wk; egpnkhopfis mKy;gLj;Jq;fs;. Vida kf;fSf;F kj;jpapy; t`PahdJ cq;fs; tPLfspNy ,wq;Ffpd;wJ vd;w rpwg;gk;rj;ij epidtpypUj;jpf; nfhs;Sq;fs;. ,t;tUl;nfhilf;F kpfTk; jFjpahdth; md;id M,\h (uyp) mth;fNs. ,t;tUis KOikahfg; ngw;Wf; nfhz;lth; ,t;td;idah;jhd;. Vnddpy; egpath;fs; Fwpg;gpl;lJNghd;W mth;fSila kidtpaupy; md;id M,\h (uyp) mth;fSld; ,Uf;Fk;NghJ khj;jpuk;jhd; mth;fSf;F t`P mUsg;gl;lJ. Vida kidtpaUld; ,Uf;Fk;NghJ mt;thW ,wq;ftpy;iy([8]).

  egpath;fspd; kidtpah; :

  1. & 2. fjP[h (uyp) kw;wk; M,\h (uyp) :

  egpath;fspd; kidtpaupy; kpfr;rpwe;jth;fs; : fjP[h (uyp) kw;wk; M,\h (uyp) MfpNahuhth;. fjP[h (uyp) mth;fs;jhd; Kjypy; egpath;fis tpRthrpj;J ,];yhj;jpy; ,ize;jth;. N\`{y; ,];yhk; ,g;Dijkpah (u`;) mth;fs; $wpdhh;fs; : 'midtupd; xUkpj;j fUj;jpd; gpufhuk; egpath;fis Kjypy; Vw;Wf; nfhz;Nlhh; ehy;th; : Mz;fspy; Kjypy; Vw;wth; mG+gf;u; (uyp)> ngz;fspy; md;id fjP[h (uyp)> rpWth;fspy; myP (uyp)> mbikfspy; i]j; gpd; `hup]; (uyp) MfpNahuhth;. ,];yhkpa miog;Gg; gzpf;F mjpf gq;fspg;Gr; nra;jth; mG+gf;u; (uyp)> gpd;G fjP[h (uyp) vd;gJ midtupdJk; xUkpj;j fUj;jhFk;"([9]).

  fjP[h (uyp) mth;fspd; rpwg;Gg; gw;wp mG+ `{iuuh (uyp) mth;fs; mwptpj;Js;s egpnkhopapy; gpd;tUkhW $wg;gl;Ls;sJ : '(xU Kiw) egp(]y;) mtHfsplk; (thdtH) [pg;hPy; (miy) mtHfs; te;jhHfs;. ',iwj;J}jH mtHfNs! ,Njh> fjP[h jk;Kld; xU ghj;jpuj;jpy; Fok;G> my;yJ czT> my;yJ ghdk; vLj;Jf; nfhz;L cq;fis Nehf;fp te;J nfhz;bUf;fpwhH. mtH cq;fsplk; te;jTld; mtUf;F mthpd; ,iwtdpd; jug;gpypUe;Jk; vd; jug;gpypUe;Jk; ]yhk; $wp mtUf;F nrhHf;fj;jpy; $ﷺ‬;ry; Fog;gNkh> fisg;Ngh fhz Kbahj Kj;J khspif xd;W jug;gltpUg;gjhf ew;nra;jp nrhy;Yq;fs;" vd;W $wpdhHfs;"([10]).

  md;id M,\h (uyp) mth;fisg; nghUj;jkl;by;> egpath;fSila kidtpaupy; mth;fSf;F kpfTk; tpUg;gj;jpw;FupatuhfTk;> mk;kidtpaupy; kpf mwpthspahfTk;> K];ypk;fs; kj;jpapy; kpfTk; kupahijf;F cupatuhfTk; ,Ue;jhh;fs;. mth;fs; gw;wp egpath;fisj; njhl;Lk; mG+ %]h (uyp) mth;fs; mwptpf;Fk; nghd;nkhopapy; gpd;tUkhW $wg;gl;Ls;sJ: 'Mz;fspy; epiwag; NgH KOik ngw;wpUf;fpwhHfs;. Mdhy;> ngz;fspy; ,k;uhdpd; kfs; kHaikAk;> /gpHmt;dpd; kidtp M]pahitAk; jtpu NtnwtUk; KOik ngwtpy;iy. (cyfpd; kw;w) ngz;fis tpl Map\hTf;F ,Uf;Fk; rpwg;G (kw;w) vy;yh czTfisf; fhl;bYk; ']hPj;" vd;Dk; czTf;F ,Uf;Fk; rpwg;igg; Nghd;wjhFk;"([11]). ']uPj;" vd;gJ ,iwr;rp kw;Wk; cnuhl;b fye;J nra;ag;gLk; xUtif czT. ,J egpath;fspd; fhyj;jpy; kpfr; rpwe;j czthff; fUjg;gl;lJ.

  3. n]sjh gpd;j; ]k;M (uyp) :

  egpath;fs; md;id M,\h (uyp) mth;fis mjpfk; Nerpg;gijg; Gupe;Jnfhz;L jdf;Fupa ehisAk; Nrh;j;J M,\h (uyp) mth;fSf;F toq;fpaJ ,th;fSila rpwg;Gf;fspy; xd;W. md;id M,\h (uyp) mth;fs; $Wfpd;whh;fs; : ,d;dhuhf ehd; ,Uf;f Ntz;LNk vd;W ehd; ahiug; ghh;j;Jk; Mirg;gl;ljpy;iy> n]sjh gpd;j; ]k;Mitj; jtpu. mtuplkpUe;j jplfhj;jpuj;jpd; fhuzkhf mg;ngz;zhf ehd; ,Uf;f Ntz;LNk vd;W Mirg;gl;Nld;. mth;fs; taJ Kjpu;e;jJk; mth;fSf;Fupa jpdj;ij M,\h (uyp) mth;fSf;F toq;fp> my;yh`;tpd; J}jNu! cq;fsplk; vdf;fpUe;j jpdj;ij ehd; M,\hTf;F tpl;Lf; nfhLj;J tpl;Nld;. (mjd; gpd;) egp (]y;) mth;fs; n]sjh(uyp) cila jpdj;ijAk; Nrh;j;J md;id M,\hTf;F ,ﷻ‬ jpdq;fisg; gfph;e;jspj;jhh;fs;([12]).

  4. `g;]h gpd;J cku; (uyp) :

  ,uz;lhk; fyPgh cku; gpd; fj;jhg; (uyp) mth;fspd; Gjy;tpahfpa ,th;fs; kf;fhtpYs;s Fiu\; Nfhj;jpuj;jpy; gD} mjpa; FLk;gj;ijr; Nrh;e;jth;. my;Fu;Midj; jpwd;gl Xjf;$ba> vOjj; njupe;j Fwpg;gpl;l rpyupy; ,th;fSk; xUtuhfj; jpfo;jJ ,tUila rpwg;Gf;fspYs;sJ. m\;\pgh gpd;J mg;jpy;yh`; (uyp) mth;fs; $Wfpd;whh;fs;: ehd; `g;]h (uyp) ,lk; ,Uf;Fk; NghJ egp (]y;) mth;fs; te;jhh;fs;. mg;NghJ vd;dplk; : ',tUf;F (`g;]hTf;F) vOjf; fw;Wf; nfhLj;jJ Nghd;W 'me;ek;yh" (,ﷻ‬ tpyhg; gFjpfspYk; tuf;$ba xUtifg; Gz;) vd;w Neha;f;Fupa ke;jpuj;ijAk; fw;Wf; nfhLf;ff; $lhjh?" vdf; $wpdhh;fs;([13]). (E}y; :

  egpath;fsplkpUe;J gy nghd;nkhopfis ,th;fs; mwptpj;Js;shh;fs;. c];khd; (uyp) mth;fSila Ml;rpf; fhyj;jpy; midj;J K];ypk;fSk; xd;Wgl;l my;Fu;Md; %yg;gpujp ,th;fSila tPl;bNyNa ,Ue;jJ. mjpfkhf Nehd;G itg;gtuhf ,th;fs; kf;fsplj;jpy; gpugykhdhh;fs;. '`g;]h (uyp) mth;fs; kuzkhFk; tiu Nehd;G Nehw;whh;fs;" vd;W ehgp/ (u`;) mwptpf;Fk; nra;jpia ,khk; ,g;D ]/j; (u`;) jdJ 'jgfhJy; Fg;uh" vDk; E}ypy; gjpe;Js;shh;fs;. (ghfk; 8> gf;fk;: 287). ,jd; mwptpg;ghsh; tupir tYthdnjd `hgpo; ,g;D `[u; (u`;) mth;fs; jdJ my;,]hgh vDk; E}ypy; $wpAs;shh;fs;. (ghfk; : 13> gf;fk; 287).

  5. i]dg; gpd;J F/i]kh (uyp) :

  gD} `pyhy; FLk;gj;ijr; Nrh;e;j ,th;fs; egpath;fSld; rpy khjq;fNs tho;jhh;fs;. mjd;gpd; kuzpj;J tpl;lhh;fs;. ,jdhy; mth;fs; gw;wpa gy jfty;fs; fpilf;fhky; Nghapd. ,khk; ,g;D f]Pu; (u`;) mth;fs; ,e;j i]dg; (uyp) mth;fSf;F 'ck;Ky; k]hfPd;" (Viofspd; jha;) vd;w rpwg;Gg; ngaUs;sjhff; Fwpg;gpl;Ls;shh;fs;. ViofSf;F mjpfkhf ju;kk; nra;J> mth;fSf;F md;G fhl;b> cgfhuk; nra;jjhy;jhd; ,th;fSf;F ,g;ngau; #l;lg;gl;Ls;sjhfTk; Fwpg;gpl;Ls;shh;fs;([14]).

  6. ck;K ]ykh (uyp) :

  Fiu\pf; Nfhj;jpuj;ijr; Nrh;e;j `pd;J gpd;J mgP cika;ah ]{i`y; gpd; K/fPuh (uyp) vd;w ,t;td;idahh; ck;K ]ykh vd;w Gidg; ngau; %yNk mwpag;gl;Ls;shh;fs;. jdJ Kjw;fztUld; `g\h (vj;jpNahg;gpah)> mjd; gpd; kjPdh Mfpa ,lq;fSf;F `p[;uj; nra;jJ ,th;fSila rpwg;gk;rq;fspYs;sjhFk;. egpath;fsplkpUe;J gy nghd;nkhopfis mwptpj;j ,th;fs;> khh;f;f rl;lf;fiyapy; Njh;e;jtuhfTk;> gy egpnkhopfis kddk; nra;jtuhfTk; ,Ue;jhh;fs;. 'my; Kiu]P/"> 'if/gu;"> kf;fh ntw;wp Nghd;w Aj;jq;fspy; egpath;fSld; ,tUk; $lNt nry;Yk; ghf;fpaj;ijg; ngw;whh;fs;.

  `{ijgpah cld;gbf;ifapy; ,th;fspd; epiyg;ghL ahuhYk; kwf;f Kbahj xd;W. kf;fj;J Fiu\pfSf;Fk; egp (]y;) mth;fSf;Fkpilapy; ,lk;ngw;w cld; gbf;ifiaj; njhlh;e;J egpath;fs; jdJ Njhoh;fSf;F 'vOe;J nrd;W> nfhz;Lte;j gpuhzpfis mWj;Jg; gypapl;Ltpl;L Kbfis rpiuj;Jf; nfhs;Sq;fs;" vd;whh;fs;. mt;thW %d;W jlitfs; $wpAk; ahUk; mjid epiwNtw;w Kw;gltpy;iy. mg;NghJ egpath;fs; md;id ck;K ]ykhtplk; nrd;W kf;fs; jdJ fl;lisf;F gjpyspf;fhjijf; $wpdhh;fs;. mg;NghJ md;idath;fs; : my;yh`;tpd; J}jNu! kf;fs; gjpyspf;f Ntz;Lnkd;W tpUk;GfpwPuh? ePq;fs; ahUlDk; Ngrhky;> ntspNa nrd;W> midth; Kd;dpiyapYk; cq;fsJ xl;lfq;fisg; gypapl;Ltpl;L> Kb rpiuf;ff; $batiu mioj;J ckJ Kbia rpiuj;J tpLq;fs;. mJtiu ahUlDk; Ngr Ntz;lhk;" vd;whh;fs;. egpath;fs; mt;thNw nra;jJk;> kf;fs; vOe;J gpuhzpfis mWj;Jg; gpypapl muk;gpj;jhh;fs;. mjd;gpd; xUtUf;nfhUth; Kbfis rpiuj;Jf; nfhz;lhh;fs;([15]).

  7. i]dg; gpd;J [`;\; (uyp) :

  ,th;fs; egpath;fspd; khkpkfshthh;. 'cq;fis cq;fsJ FLk;gj;jpdh; egpath;fSf;Fj; jpUkzk; nra;J itj;jhh;fs;. Mdhy; vd;id VO thdq;fSf;F NkypUe;J my;yh`; jpUkzk; nra;J itj;jhd;" vd;W $wp Vida kidtpaUf;F kj;jpapy; ngUikg; gl;Lf;nfhs;thh;fs;([16]). my;yh`;Nt ,th;fspd; jpUkzj;jpy; (ngz; jug;gpy;) nghWg;gjhupahf ,Ue;jJ ,th;fSila rpwg;gk;rq;fspy; xd;whFk;. Muk;gj;jpy; ,th;fs; egpath;fSila tsh;g;G kfdhfpa i]j; gpd; `hup]; (uyp) mth;fspd; kidtpahf ,Ue;jhh;fs;. tsh;g;G kfdpd; kidtpiaj; jpUkzk; nra;Ak; tplaj;jpy; ,];yhkpa ﷺ‬%fk; egpth;fisg; gpd;gw;w Ntz;Lk; vd;gjw;fhf> i]j; (uyp) mth;fs; md;idaiu tpthfuj;Jr; nra;jJk; my;yh`;Nt Kd;epd;W t`P %yk; ,j;jpUkzj;ij elj;jpitj;jhd;. mJgw;wp ,iwtd; gpd;tUkhW $Wfpd;whd; :

  ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ الأحزاب: ٣٧

  nghUs; : '(egpNa!) vtUf;F my;yh`;Tk; mUs; Ghpe;J> ePUk; mtH kPJ mUs; Ghpe;jPNuh> mthplj;jpy; ePH; 'my;yh`;Tf;Fg; gae;J ePH ck; kidtpia (tpthfuj;Jr; nra;J tplhky;) ck;kplNk epWj;jp itj;Jf; nfhs;Sk;" vd;W nrhd;d NghJ my;yh`; ntspahf;f ,Ue;jij> kdpjHfSf;Fg; gae;J ePH ck;Kila kdj;jpy; kiwj;J itj;jpUe;jPH. Mdhy; my;yh`; mtd;jhd;> ePH gag;gLtjw;Fj; jFjpAilatd;;. MfNt i[J mtis tpthfuj;Jr; nra;Jtpl;l gpd;dH ehk; mtis ckf;Fj; jpUkzk; nra;tpj;Njhk;;". (my; m`;]hg; : 37). mf;fhyj;J kf;fsplj;jpy; tsh;g;G kfid nrhe;j kfdhfg; ghh;f;Fk; toik ,Ue;jjhy;> ,t;thW i]digj; jpUkzk; nra;J nfhz;lhy; kf;fs; ,jw;nfjpuhff; Fuy;nfhLf;f Muk;gpj;J tpLthh;fs; vd;w gaj;ijNa egpath;fs; kiwj;Jf; nfhz;bUe;jhh;fs;. mr;re;jh;g;gj;jpy; jhd;> i]j; (uyp) mth;fspd; vjph;gh;g;igg; G+h;j;jpnra;J> tpthfuj;Jg; ngw;Wf; nfhLf;FkhWk;> md;idaiu egpath;fSf;Fj; jpUkzk; nra;J itf;fj; jhd; nghWg;G epw;gjhfTk; my;yh`; t`P mwptpj;jhd;[17]. gpd;G mt;trdj;jpd; ,Wjpapy;: '(,J) eilngw;Nw jPu Ntz;ba my;yh`;tpd; fl;lisahFk;" vd;W $wpAs;shd;.

  8. [{itupah gpd;Jy; `hup]; (uyp) :

  'gDy;K];jyf;" my;yJ 'my; Kiu]P/" vd;wiof;fg;gLk; Nghupy; ifjpahfg; gpbf;fg;gl;l md;id [{itupahit egpath;fs; mbikj;jdj;jpypUe;J tpLtpj;J> mjidNa k`h;j;njhifahf itj;Jj; jpUkzk; nra;J nfhz;lhh;fs;. gufj; nra;ag;gl;l xU ngz;zhf ,Ue;jJ ,th;fSila rpwg;gk;rq;fspy; xd;whFk;. md;id M,\h (uyp) mth;fs; $Wfpd;whh;fs; : jdJ ﷺ‬%fj;jpw;F ,th;fisf; fhz mjpf gufj; nra;ag;gl;l xU ngz;iz ehq;fs; fhztpy;iy. ,th;fspd; fhuzkhf gDy; K];jyf; FLk;gj;jpypUe;J Rkhh; E}W egh;fs; tpLtpf;fg;gl;lhh;fs;([18]).

  ,th;fs; mjpfk; my;yh`;it epidT$uf; $batuhfTk;> Nehd;G gpbg;gtuhfTk; ,Ue;jhh;fs;. md;id [{itupah mth;fs; $Wfpd;whh;fs; : 'xU nts;spf;fpoikapy; ehd; Nehd;G gpbj;jpUe;j epiyapy; egpath;fs; vd; tPl;Lf;F te;jhh;fs;. 'ePh; New;W Nehd;G gpbj;jPuh?" vd tpdtpdhh;fs;. ehd; ',y;iy" vd;Nwd;. 'ehis gpbg;gPuh?" vdf; Nfl;lhh;fs;. ehd; ',y;iy" vd;Nwd;. 'mt;thnwdpy; Nehd;ig tpl;LtpLq;fs;" vd;whh;fs;"([19]).

  9. ]gpa;ah gpd;J `{iaa; (uyp) :

  A+jh;fspd; jiyth;fSs; xUtdhd `{iaa; gpd; mf;jg; vd;gtdpd; Gjy;tpNa md;id ]gpa;ah (uyp). 'ePh; xU egpapd; (%]h (miy) mth;fs;) Gjy;tp> cq;fs; rpw;wg;ghTk; xU egp (`h&d; (miy) mth;fs;)> ePh; jw;NghJ ,Ug;gJk; xU egpf;F kidtpahfj; jhd;" vd;W egpath;fs; ,th;fisg; ghh;j;Jf; $wpaJ ,th;fSila rpwg;gk;rq;fspy; cs;sJ([20]). xU nfhil ts;syhf ,th; kf;fs; kj;jpapy; gpugykile;Js;shh;fs;. tzf;fk;> NgZjy;> Jwtwk;> cgfhuk;> nfhil midj;jpYk; jiyrpwe;j ngz;fspy; xUtuhfj; jpfo;e;jhh;fs; vd;W ,khk; ,g;D f]Pu; (u`;) mth;fs; $wpAs;shh;fs;([21]).

  10. ck;K `gPgh (uyp) :

  Fiu\pf; Nfhj;jpuj;jpd; cika;ah FLk;gj;ijr; Nrh;e;j mG+ ]{g;ahd; gpd; `u;g; (uyp) mth;fspd; md;Gg; Gjy;tp uk;yh ck;K `gPgh vd;w Gidg; ngah; nfhz;L miof;fg; gl;lhh;fs;. egpath;fspd; kidtpaupy; ,th;fs;jhd; kpf neUq;fpa cwtpduhf ,Ue;jhh;fs;. (,];yhj;jpd; Muk;gj;jpy;) jdJ fztUld; `g\hTf;F `p[;uj; nrd;wJ ,th;fSila rpwg;Gf;fspy; cs;sJ. ,t;thW `g\hTf;F `p[;uj; nrd;Nwhiug; ghh;j;J egpath;fs; 'fg;gypy; gazQ; nra;jth;fNs cq;fSf;F ,uz;L `p[;uj;Jf;fs; cs;sd" vd;whh;fs;([22]). egpath;fsplkpUe;J epiwa egpnkhopfs; mwptpj;Js;shh;fs;. 'ck;K `gPgh (uyp) mth;fs; egpath;fspd; jiyrpwe;j kidtpaupy; xUtuhfTk;> tzf;fk; kw;Wk; NgZjYs;sth;fspy; xUtuhfTk; jpfo;e;jhh;fs; vd ,g;D f]Pu; (u`;) mth;fs; $wpAs;shh;fs;([23]).

  11. ik%dh gpd;Jy; `hup]; (uyp) :

  gD} `pyhy; FLk;gj;ijr; Nrh;e;j ,th;fs; md;id i]dg; gpd;J F/i]kh (uyp) mth;fspd; jha;topr; rNfhjupahthh;. egpath;fsplkpUe;J mjpfkhd `jP];fs; mwptpj;Js;shh;fs;. ,th;fisg; gw;wp md;id M,\h (uyp) mth;fs; : 'vq;fspy; mjpf ,iwgf;jpAs;stuhfTk;> cwTfisr; Nrh;e;J elg;gtuhfTk; ,Ue;jhh;fs;" vd;W $wpAs;shh;fs;([24]). egpath;fs; tho;if elj;jpa kidtpaUs; ,tiuNa ,Wjpahj; jpUkzk; nra;jhh;fs;.

  ,khk; ,g;Dy; ifa;apk; (u`;) mth;fs; gpd;tUkhW $wpAs;shh;fs; : egpath;fs; kuzpf;Fk; NghJ xd;gJ kidtpkhh;fs; ,Ue;jhh;fs; vd;gjpy; fUj;J NtWghL fpilahJ. mth;fspy; vl;Lg; Ngh;fsplj;jpy; ,utpy; jtiz Kiwg;gb jq;Fthh;fs;. M,\h> `g;]h> i]dg; gpd;J [`;\;> ck;K ]ykh> ]gpa;ah> ck;K `gPgh> ik%dh> n]sjh> [{itupah MfpNahNu mth;fs;. egpath;fSf;Fg; gpd; Kjypy; kuzpj;jJ md;id i]dg; gpd;J [`;\; (`p.20) mth;fshthh;. ,Wjpahf kuzpj;jth; ck;K ]ykh mth;fshthh;. a]Pj; gpd; KMtpahtpd; Ml;rpf;fhyj;jpy; `p.62y; kuzpj;jhh;fs;[25]. my;yh`; midtiuAk; nghUe;jpf; nfhs;thdhf.

  vy;yhg;GfOk; my;yh`;Tf;Nf!

  [1]. kpd;`h[{];]{d;dh ghfk; 4 gf; 207.

  [2]. m\;N\`; K`k;kj; my;ci]kPd; (u`;) mth;fs; vOjpa 'my;mfPjJy; th]pjpa;ah" vd;w E}ypd; tpupTiu ghfk; : 2> gf;fk; : 278).

  [3] . (mwptpg;gth; : mGj;ju;jh/ (uyp)> E}y; : ,khk; jguhdp vOjpa 'my;K/[Ky; xs]j;" ghfk; : 3> gf;fk; : 275> `jP]; ,y : 3130. m\;N\`; my;ghdP mth;fs; jdJ 'm];]py;]yh m];]`P`h" vd;w E}ypy; (`jP]; ,y : 1281) ,ﷺ‬;nra;jpia gyg;gLj;jpAs;shh;fs;.

  [4]. G`hup (5125) kw;Wk; K];ypk; (2438).

  [5]. jg;]Pu; ,g;D f]Pu; ghfk; : 11> gf;fk; : 150

  [6]. my;f\;\hg; ghfk; : 5> gf;fk; : 65.

  [7]. jg;]Pu; ,g;D f]Pu;> ghfk; 11> gf;fk; 150.

  [8]. jg;]Ph; ,g;D f]Pu;> ghfk; : 11> gf;fk; : 160.

  [9]. kpd;`h[{];]{d;dh> ghfk; 7> gf;fk; 15

  [10]. G`hup (3820)> kw;Wk; K];ypk; (2432).

  [11]. G`hup (3769)> kw;Wk; K];ypk; (2431).

  [12]. G`hup (5212)> K];ypk; (1463)> ,t;thh;j;ij K];ypkpypUe;J ngwg;gl;lJ.

  [13]. mG+ jhT+j; (3887). m\;N\`; my;ghdP mth;fs; jdJ 'm];]py;]yh m];]`P`h" vd;w E}ypy; (`jP]; ,y: 178) ,ﷺ‬;nra;jpia ]`P`; vdf; $wpAs;shh;fs;.

  [14]. my; gpjhah te;ep`hah ghfk; : 5> gf;fk; 581.

  [15]. G`hup 2731> 2732.

  [16]. G`hup 7421.

  [17]. ghh;f;f : gpf;`{]; ]Puh gf;fk; : 473> 474.

  [18]. mG+ jhT+j; (3931). m\;N\`; my;ghdP mth;fs; jdJ ']`P`; mgP jhT+j;" vd;w E}ypy; (`jP]; ,y: 3372) ,ﷺ‬;nra;jpia `]d; vdf; $wpAs;shh;fs;.

  [19]. G`hup (1986).

  [20]. jpu;kpjP : 3894). m\;N\`; my;ghdP mth;fs; jdJ ']`P`; ]{dd; jpu;kpjP" vd;w E}ypy; (`jP]; ,y: 3055) ,ﷺ‬;nra;jpia ]`P`; vdf; $wpAs;shh;fs;.

  [21]. my;gpjhah ghfk; : 11> gf;fk; : 225.

  [22]. G`hup 3876> K];ypk; 2502.

  [23]. ghh;f;f : my;gpjhah ghfk; : 11> gf;fk; : 166> RUf;fkhf.

  [24]. `hfpk; 6878> jgfhJy; Fg;uh ghfk;: 8> gf;fk; 138.

  [25]. ]hJy; kMj; ghfk; 1> gf;fk; 130.