இஸ்லாத்தில் நேசம் வைத்தலும் நீங்கிக் கொள்ளலும்

விபரங்கள்

காபிர்களை விட்டும் நீங்கிக் கொள்ளல், காபிர்களை நேசிப்பதன் வெளிப்பாடுகள், முஸ்லிம்களை நேசித்தல், முஸ்லிம்களை நேசிப்பதன் வெளிப்பாடுகள் .

Download
feedback