தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபிமொழிகள் பகுதி-4

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் ரிஸ்மி ஜுனைய்த்

விபரங்கள்

போட்டியில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 80நபி மொழிகள் குரலொலி வடிவில் பதியப்பட்டுள்ளது

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப