விபரங்கள்

1438ம் ஆண்டு ஐந்தாவது ஹதீஸ் மனனப் போட்டிக்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட 90 நபிமொழிகளும் அதன் அறிவிப்பாளர் பற்றிய சிறு குறிப்பும், ஹதீஸிலிருந்து பெறப்படும் படிப்பினைகளும்

feedback