லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் உடைய விளக்கம் மற்றும் அஹ்லுஸ் ஸுன்னா உடைய கொள்கைகள்

எழுத்தாளர் :

மொழிபெயர்ப்பு: உமர் ஷெரிப்

விபரங்கள்

சுருக்கமாக கலிமாவின் பொருளும் விளக்கமும் அத்துடன் அஹ்லுஸ் சுன்னாவின் கொள்கைகள் சுருக்கமாக

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: