ஹஜ்ஜின் சட்டங்கள்

எழுத்தாளர் : மார்க்க அறிஞர்களின் குழு

மொழிபெயர்ப்பு: உமர் ஷெரிப்

விபரங்கள்

அல்பிக்ஹுல் முயஸ்ஸர் நூலிலிருந்து குர்ஆன் ஸுன்னா வெளிச்சத்தில் ஹஜ்,உம்ரா உடைய சட்டங்கள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப