ஸகாத்

மொழிபெயர்ப்பு: உமர் ஷெரிப்

விபரங்கள்

இஸ்லாமின் மூன்றாவது கடமை சகாத் பற்றி சுருக்கமான ஆதாரப்பூர்வமான நல்ல நூல்,

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப