அகீதா பற்றிய 200 வினா விடைகள்

எழுத்தாளர் : ஹாபிழ் பின் அஹமத் அல் ஹகமி

மொழிபெயர்ப்பு: அப்துல் சத்தார் மதனி

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

இகீதா பற்றிய 200 கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களில் முதல் 40 கேள்விகள் இங்கு பிரசுரமாகின்றன

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப