இறை நம்பிக்கை

விபரங்கள்

ஈமானின் தூண்களில் மலக்குகள் மீது நம்பிக்கை முக்கிய பங்கு வகுக்கிறது

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப