பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகள் செய்யவேண்டிய கடமைகள்

விபரங்கள்

1. பெற்றோருக்கு பிள்ளைகள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள்.
2. அவற்றை பெறுவதற்கு பெற்றோருக்கு உள்ள உரிமைகள்

رأيك يهمنا