அல்லாஹ்வின் நேசம் அதை உண்டாக்கும் காரணிகள்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

(அல்லாஹ்வின்) நேசம் மகத்துவம் மிக்க ஒரு அந்தஸ்தாகும். அதை அடைவதற்காகவே ஸாலிஹான முன்னோர்கள் போட்டிபோட்டுக் கொண்டார்கள். நற்செயல்கள் புரிந்தார்கள், அனைத்தையும் துறந்து பாடுபட்டார்கள், (உயிர்) தியாகம் செய்தார்கள்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப