உளத்தூய்மை

விபரங்கள்

அனைத்து நல்லறங்களிலும் இரண்டு நிபந்தனைகள் கட்டாயம் பேணப் பட வேண்டும். அவைகளாவன;
1- 1. “அல்லாஹ்வுக்கு” என்ற தூய எண்ணம்.
2- 2. நபி முஹம்மது (ஸல்) அவர்களின் வழிமுறை பின்பற்றப்படல்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப