முஸ்லிம்கள் யாவரும் அவசியம் அறிய வேண்டியவை

விபரங்கள்

நம்பிக்கை சம்பந்தமாக, அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேணடிய விடயங்களைக் கற்று அதன் படி செயற் படவும், குறிப்பாக ஆரம்ப நிலை மாணவர்கள் அதை விளங்கி பாடமிட ஏதுவாகவும் சுறுக்கமான புத்தகம் .

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப