முஸ்லிம்கள் யாவரும் அவசியம் அறிய வேண்டியவை

எழுத்தாளர் :

மொழிபெயர்ப்பு: செய்யத் யஹ்யா இப்னு மவ்லானா

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

அறிவியல் வகைகள்:

விபரங்கள்

நம்பிக்கை சம்பந்தமாக, அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேணடிய விடயங்களைக் கற்று அதன் படி செயற் படவும், குறிப்பாக ஆரம்ப நிலை மாணவர்கள் அதை விளங்கி பாடமிட ஏதுவாகவும் சுறுக்கமான புத்தகம் .

feedback