சுவர்க்கத்தில் காணப்படும் இன்பங்கள்

சுவர்க்கத்தில் காணப்படும் இன்பங்கள்

விரிவுரையாளர்கள் :

விபரங்கள்

"உலக இன்பங்கள் பற்றி அல்குர்ஆன், ஸுன்னாவில்
உலக கஷ்டங்களை மறக்கடிக்கும் சுவன இன்பம்
இறுதியாக சுவனம் நுழைபவனுக்கு வழங்கப்படும் இன்பம்
சுவனவாசிகளின் பண்புகள், அவர்களின் வயது, உணவு, பாணம் மனைவிமார்.
அல்கௌஸர் நீர்த் தடாகம்
படைத்தவனைக் காணும் பாக்கியம்
சுவனவாசிகளுக்குக் கிடைக்கும் அல்லாஹ்வின் பொருத்தம்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப