பொதுநலமும் சுயநலமும்

பொதுநலமும் சுயநலமும்

விபரங்கள்

"சத்தியத்தையும், பொறுமையையும் கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் உதவிக்கொள்ளல்.
முஸ்லிம்களின் நலன்களில் கரிசணை எடுப்பதன் முக்கியத்துவம்.
சுயநலத்தை இஸ்லாம் எச்சரிக்கின்றது.
பொதுநலத்தை இஸ்லாம் தூண்டும் விதம்
ஓர் அடியான் தனது சகோதர முஸ்லிமுக்கு உதவும் போது அல்லாஹ் அவனுக்கு உதவுகின்றான்.
பொதுநலத்தின் சில முறைகள்.
பொதுப்பணிகள் செய்யும் போது கவனிக்க வேண்டியவை"

feedback