ஸூரா பஜ்ரினூடாக மறுமை நிகழ்வுகள் - பகுதி 1

ஸூரா பஜ்ரினூடாக மறுமை நிகழ்வுகள் - பகுதி 1

விபரங்கள்

"அல்பஜ்ர் 21ம் வசன விளக்கம்
அல்பஜ்ர் 22ம் வசன விளக்கம்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப