முஸ்லிம் அல்லாத மக்களுடன் நபி (ஸல்) அவர்கள் மேற் கொண்ட நல்லுறவுகள் 1

முஸ்லிம் அல்லாத மக்களுடன் நபி (ஸல்) அவர்கள் மேற் கொண்ட நல்லுறவுகள் 1

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

முஸ்லிம் அல்லாத மக்களுடன் முஹம்மத் (ஸல்)அவர்கள் நல்லுறவுடன் வாழ்ந்து காட்டிய முறை

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப