சிறுவர் உரிமை 2

சிறுவர் உரிமை 2

விபரங்கள்

1. குழந்நை பிறப்பின் போது பெற்றோர் செயல்கள்.
2. சிறுவர்களை எப்படி நடத்துவது?
3. சிறுவர்களின் மன நிம்மதியின் முக்கியத்துவம்.

feedback