சிறுவர் உரிமை பேணிய முஹம்மத் (ஸல்) 3

சிறுவர் உரிமை பேணிய முஹம்மத் (ஸல்) 3

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

1. சிறுவர்களின் ஆள் அடையாளம் பேணுவது,
2. ஈசா (அலை)க்கு அல்லாஹ் சூட்டிய பெயர், அவரது குடும்பத்தின் அடையாளத்தை காட்டுகிறது

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப