சிறுவர் உரிமை பேணிய முஹம்மத் (ஸல்) 5

சிறுவர் உரிமை பேணிய முஹம்மத் (ஸல்) 5

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

1. சிறுவர்களின் அடிப்படை உரிமை கல்வி யாகும்.
2. மார்க்க, ஒழுக்கம் பற்றிய கல்வி அந்த உரிமையில் முதல் ஸதானம் வகிக்கிறது.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப