ஷஅபான் 15 பற்றி விளக்கம்

ஷஅபான் 15 பற்றி விளக்கம்

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

1. சுன்னாவை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியமும்
2. பராத் இரவு சுன்னாவை சேர்ந்ததா?

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப