குர்ஆனை விளங்கிக்கொள்ளுதல்

குர்ஆனை விளங்கிக்கொள்ளுதல்

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

குர்ஆனைப் பற்றிய ஒரு விளக்கம்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப