மனைவியை நரகத்திலிருந்து காப்பாற்றுங்கள்

மனைவியை நரகத்திலிருந்து காப்பாற்றுங்கள்

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

ஷஹாதாவை கூறிய மனைவி அதன்படி நடக்கிறாளா? தொழுகையை கடை பிடிக்கிறாளா? பிள்ளைகள் குர்ஆன் ஓதிகிறார்களா? என்று வழி காட்டுவதன் மூலம் மனைவி சுவர்க்கம் போதும் சந்தர்ப்பம் கிட்டிகிறது

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப
உங்கள் கருத்து முக்கியமானது