சுன்னாவின் அவசியம்

சுன்னாவின் அவசியம்

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

வஹியாக இறங்கிய குர்ஆனை விளக்கிக் கூறும் பொறுப்பும் நபி (சல்) அவர்களுக்கே அல்லாஹ் கொடுத்தான். ஆகையால் குர்ஆனை ஏற்கும் முங்லிம் சுன்னத்தை மறுக்க முடியாது.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப