ஷஅபான் மாதம்

ஷஅபான் மாதம்

விரிவுரையாளர்கள் : மௌலவி யூனுஸ் தப்ரிஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

1. ஷஅபான் மாதத்தின் முக்கியத்துவம். அதில் கடைபிடிக்க வேண்டிய முறைகள் என்ன? தவிர்க்கப் பட வேண்டிய விடயங்கள் என்ன?

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப