వివరణ

తేలికగా మరియు సులభంగా అరబీ భాష అక్షరాల చదవటం మరియు వ్రాయటం నేర్పే అభ్యాసములు – అవి పలికే శబ్దములతో సహా.

ఫీడ్ బ్యాక్