ఈమాన్ మూల స్థంభాలు

వివరణ

మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ అధ్యాపకులైన జనాబ్ ముహమ్మద్ అమీన్ ఉమ్రీ గారి వ్యాసాన్ని అక్కడి విద్యార్థిని షఫిఆ అహ్మదియా చక్కటి తెలుగులో అనువదించారు. దీనిలో విశ్వాస మూలస్థంభాల గురించి స్పష్టంగా, క్లుప్తంగా వివరించబడినది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్

కేటగిరీలు: